ท่านคิดว่าโครงการพระธรรมทูตให้อะไรท่านบ้าง

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ


พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ มีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา

Amazon MP3 Clips

ผู้ติดตาม