ท่านคิดว่าโครงการพระธรรมทูตให้อะไรท่านบ้าง

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ


พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ มีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา

1 ความคิดเห็น:

Bank กล่าวว่า...

ดีครับ

ผู้ติดตาม